تیر ۰۲, ۱۳۹۶

 • Instagram
 • Telegram

دکتر شهرام محمدخانی روانشناس بالینی

 • تهران، خیابان سمیه، خیابان خاقانی، دانشگاه خوارزمی، طبقه هشتم، گروه روانشناسی.

 • تلفن: ۸۸۳۵۶۷۳۶

 • تهران امیرآباد شمالی تقاطع شهید گمنام کوچه چهارم، پلاک ۱۰ واحد ۷ مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج

 • دکتری: روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، ۸۵-۱۳۷۹٫

 • کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، ۷۹-۱۳۷۵٫

 • کارشناسی: روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز، ۷۵-۱۳۷۲٫

  عنوان رساله دکتری: مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر آموزش

 • مهارت‌های زندگی بر عوامل میانجی مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر (دفاع با نمره ۲۰ در سال ۱۳۸۵)

 • عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد: بررسی تجربی اثر القای خلق منفی بر فعال‌سازی نگرش‌های ناکارآمد در افراد مستعد افسردگی (دفاع با نمره ۵/۱۹ در سال ۱۳۷۹).

سال ۱۳۹۵ 

 1. جهان شاه لو، مرتضی؛ محمدخانی، شهرام؛ امیری، حمید؛ فخار، آفاق؛ حسینی، سپیده. (۱۳۹۵). عوامل خطرساز و محافظت‌کننده فردی، خانوادگی و اجتماعی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان. سلامت اجتماعی، دوره سوم، شماره، ۲ بهار، صفحات ۱۲۷ تا ۱۳۷٫

 2. نوری، علی؛ محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۵). مقایسه پاسخ‌های کودکان شهری و روستایی به کارت‌های رورشاخ بر اساس نظام جامع اکسنر. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، شماره ۳۷، بهار ۱۳۹۵صص ۳۷-۵۰ .

 3. فیاضی، مرتضی؛ حسنی؛ جعفر؛ محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۵). نقش سیستم‌های مغزی رفتاری در اعتیاد به اینترنت: بر اساس – نظریه تجدیدنظر شده حساسیت به تقویت. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، شماره ۹۷، تیر ۱۳۹۵ص ۱۱۹ .

 4. محمدخانی، شهرام؛ سالمی؛ لنگرودی آرمان؛ قاسمی؛ میترا؛ حکیم پور صبا. (۱۳۹۵). هوش هیجانی به عنوان پیش‌بینی کننده پختگی روان‌شناختی. فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی، سال پنجم، شماره ۱۱، بهار ۱۳۹۵  صص ۹-۲۵ .

 5. محمدخانی، شهرام؛ رضایی جمالویی، حسن (۱۳۹۵). رابطه مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، شماره ۸۵، خرداد و تیر ۱۳۹۵صص ۲۶۲-۲۸۰ .

 6. خالقی، محمد؛ محمدخانی، شهرام؛ حسنی، جعفر. اثربخشی طرح‌واره درمانی هیجانی در کاهش نگرانی و علائم و نشانه‌های اضطراب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (GAD): مطالعه تک آزمودنی. فصلنامه روانشناسی بالینی، شماره ۳۰، تابستان ۱۳۹۵ صص ۴۳-۵۵٫

 7. محمود زاده، رقیه و محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۵). کمال‌گرایی و اهمال‌کاری تحصیلی: نقش واسطه‌ای نشخوار فکری. مجله روانشناسی بالینی و شخصیت. (پذیرش کامل برای چاپ)

 8. قدمپور، سمانه؛ محمدخانی، شهرام؛ حسنی، جعفر. (زیر چاپ). نقش تشخیصی ترس از ارزیابی مثبت و منفی، کمال­گرایی و توجه معطوف به خود در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی، پرخوری عصبی و افراد بهنجار. فصلنامه روانشناسی بالینی. (پذیرش کامل برای چاپ).

 9. اکبری، مهدی؛ محمدخانی، شهرام؛ ضرغامی، فیروزه. (۱۳۹۵). نقش واسطه‌ای آمیختگی شناختی در تبیین ارتباط بین بی‌نظمی هیجانی با اضطراب و افسردگی: یک عامل فراتشخیصی. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران. (پذیرفته‌شده برای چاپ).

 10. صبری، وحید؛ محمدخانی، شهرام؛ حسنی، جعفر؛ ارفعی، اصغر. (۱۳۹۵). مقایسه نظم جویی هیجانی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اختلال دوقطبی I و افراد بهنجار بیمارستان روان‌پزشکی تبریز در سال ۱۳۹۳٫ مجله پزشکی قانونی ایران، دوره ۲۱، شماره ۴، زمستان ۳۱۰-۳۰۳٫

 11. محمدخانی، شهرام؛ رضایی، حسن. (۱۳۹۵). رابطه مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. دوره ۲۲ شماره ۲ خرداد و تیرماه، ۲۸۰-۲۶۲٫

 12. Mazloom, M., Yaghubi, H., Mohammadkhani, S. (2016). Post-traumatic stress symptom, metacognition, emotional schema andemotion regulation: A structural equation model. Personality and Individual Differences, 88 (2016) 94–۹۸٫

سال ۱۳۹۴

 1. قادری، بیان؛ محمدخانی، شهرام؛ حسن‌آبادی، حمیدرضا. (۱۳۹۴). پیش‌بینی کننده‌های شناختی و فراشناختی اضطراب در نوجوانان. مجله روانشناسی بالینی– سال هفتم، شماره ۴، صص ۱۳-۲۶٫

 2. محمدخانی، شهرام؛ طیبه یگانه و کبرا کریم پور. (۱۳۹۴). نقش جهت‌گیری‌های مذهبی و خودمهارگری در پیش‌بینی آمادگی اعتیاد به مواد. مجله سلامت و مراقبت، سال هفدهم، شماره سوم، ۲۵۹-۲۴۸٫

 3. صادق پور، سامان؛ محمدخانی، شهرام؛ آیت مهر، فاطمه. (۱۳۹۴). پیش‌بینی علائم وسواسی بر اساس باورهای فراشناختی، مسئولیت‌پذیری و پرخاشگری نهفته در دانشجویان. مجله روانشناسی و روان‌پزشکی شناخت، سال دوم، شماره ۲، ۴۹-۳۹٫

 4. نادری، یزدان؛ پرهون، هادی؛ نوری، ربابه؛ محمدخانی، شهرام؛ و تقی زاده، مریم. (۱۳۹۴). اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشانه‌های افسردگی و طرح‌واره‌های هیجانی زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، (۱۹)۴، مرداد و شهریور، ۱۹۰-۱۸۱٫

 5. شاکری، محمد؛ پرهون، هادی؛ محمدخانی، شهرام؛ حسنی، جعفر؛ پرهون، کمال. (۱۳۹۴). اثربخشی درمان فراشناختی بر علائم افسردگی و کیفیت زندگی بیماران افسرده اساسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال ۹۴؛ دوره ۲، ۲۶۵-۲۵۳٫

 6. Mohamadkhani, S., Asyabani, F. (2015). Effectiveness of “Psychosocial Strengthening Program” On Risk and Protective Factors of drug use and increasing of psychological health among high risk Adolescents. International Letters of Social and Humanistic Sciences. Vol. 57, pp 150-159.

سال ۱۳۹۳

 1. رمضان زاده، فاطمه؛ مرادی، علیرضا؛ محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۳). اثربخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی در کارکردهای اجرایی و راهبردهای تنظیم هیجانی در نوجوانان در معرض خطر. فصلنامه روانشناسی شناختی، سال دوم، شماره ۲، تابستان، صص ۳۷-۴۵٫

 2. محمدخانی، شهرام؛ رضایی، حسن. (۱۳۹۳). پیش‌بینی کننده‌های مصرف مواد و مشروبات الکلی در نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، ۲، ۴، ۹-۱٫

 3. سربندی، مهناز؛ محمدخانی، شهرام؛ مرادی، علیرضا. (۱۹۹۳). اثر آموزش برنامه زایمان و فرزند پروری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب بارداری و رضایت زناشویی زنان باردار. نشریه علوم رفتاری، شماره ۳۰، زمستان، ص ۳۷۵٫

 4. سلمانی، بهزاد؛ حسنی، جعفر؛ محمدخانی، شهرام؛ کرمی، غلامرضا. (۱۳۹۳). ارزیابی اثربخشی درمان فراشناختی در باورهای فراشناختی، فرانگرانی و علائم و نشانه‌های بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. دوماهنامه فیض، دوره ۱۸، شماره ۵، ۴۳۹-۴۲۸٫

 5. شاکری، محمد؛ عبدالله زاده، بیانه؛ محمدخانی، شهرام؛ نوری ربابه. (۱۳۹۳). مقایسه بین عوامل شخصیتی، سبک‌های حل مسئله و میزان استرس تجربه‌شده میان افراد وابسته به مواد و افراد بهنجار. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ۶ (۲)، ۳۳۷-۳۲۹٫

 6. مظلوم، مریم؛ یعقوبی، حمید؛ محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۳). رابطه باورهای فراشناختی و دشواری در تنظیم هیجان با اختلال استرس پس از ضربه. مجله علوم رفتاری، دوره ۸، شماره ۲،۱۱۳-۱۰۵٫

سال ۱۳۹۲

 1. محمدخانی، شهرام؛ شیخان، ریحانه و حسن‌آبادی، حمیدرضا. (۱۳۹۲). اثر آموزش توجه بر اضطراب، توجه معطوف به خود و فراشناخت‌ها در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی. مجله پژوهش در سلامت روان‌شناختی. (زیر چاپ).

 2. شیخان، ریحانه؛ محمدخانی، شهرام؛ حسن‌آبادی، حمیدرضا. (۱۳۹۲). توجه معطوف به خود در درمان اضطراب اجتماعی: یک کار آزمایی بالینی کنترل‌شده. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ۱۰۶، ۱۲۸-۱۲۰٫

 3. محمدخانی، شهرام؛ سلیمانی، حمیده و سید علی‌نقی، سید احمد. (۱۳۹۲). نقش طرح‌واره‌های هیجانی در تاب‌آوری افراد مبتلا به اچ. ای. وی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ۳، ۱۰-۱٫

 4. سلمانی، بهزاد؛ حسنی، جعفر؛ کرمی، غلامرضا و محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۲). اثربخشی درمان فراشناختی در سندرم شناختی/ توجهی (CAS) و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان (CER) بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (GAD). مجله علوم رفتاری، دوره ۷، شماره ۲،۲۵۴-۲۴۵٫

 5. محمدخانی، شهرام؛ پورمند، نیلوفر؛ حسن‌آبادی، حمیدرضا. (۱۳۹۲). آزمون تجربی مدل فراشناختی نشخوار فکری و افسردگی در جمعیت غیربالینی. فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناسی دانشگاه تبریز، ۳۰، ۲۰۷-۱۸۵٫

 6. Mohammadkhani, S. (2013). The role of fusion belief and metacognitions in obsessive-compulsive in a general population. Iranian journal of clinical psychology, 2, 29-35.

سال ۱۳۹۱

 1. بیگی، علی‌محمد؛ بختیاری، مریم؛ محمدخانی، شهرام؛ صادقی، زهره. (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین طرح‌واره‌های ناکارآمد با اهمال‌کاری و سلامت روان دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ۹۷، ۳۴-۲۶٫

 2. بابایی، زهرا؛ حسنی، جعفر و محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۱). تأثیر آموزش مهارت نظم‌جویی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک در وسوسه‌ی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد مطالعه‌ی تک آزمودنی. مجله روانشناسی بالینی، ۳، ۴۱-۳۳٫

 3. قهوه‌چی، فهیمه؛ محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۱). رابطه باورهای فراشناختی، راهبردهای خودتنظیمی و هیجانات منفی با مصرف سیگار در دانشجویان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ۸۱، ۱۰۲-۹۳٫

 4. اسدی، مسعود؛ شیرعلی پور، اصغر؛ شکوری، زینب؛ محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۱). فرا تحلیل اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ۳، ۶۰۵-۳۹۶٫

 5. خانزاده، مصطفی؛ ادریسی، فروغ؛ محمدخانی، شهرام؛ محسن سعیدیان. (۱۳۹۱). بررسی ساختار عاملی و مشخصات روان‌سنجی مقیاس طرح‌واره‌های هیجانی بر روی دانشجویان. مجله مطالعات روانشناسی بالینی. ۱۱، ۱۱۹-۹۱٫

 6. زاهدی، کمیل؛ شیبانی، فرشاد؛ روستایی، امین؛ محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۱). رابطه میان هوش هیجانی و سبک‌های هویتی با رفتارهای پرخطر. ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان.

 7. محمدخانی، شهرام؛ حمیدرضا حسن‌آبادی، حمید یعقوبی، ولی‌الله رمضانی، حمید پیروی، عبدالله امیدی، علی فتحی آشتیانی. (۱۳۹۱). فرایند ساخت مقیاس رشد روان‌شناختی دانشجویان. ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان.

سال ۱۳۹۰

 1. بیگی، علی؛ محمدی فر، محمدعلی؛ فراهانی، محمد نقی؛ محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۰). مقایسه سبک‌های مدارا با استرس و سطح امیدواری بین اعضای انجمن معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگه‌دارنده متادون. فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوءمصرف مواد، ۲۰، ۷۳-۵۵٫

 2. محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۰). شیوع مصرف مواد در نوجوانان ایرانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۱، ۳۶-۲۰٫

 3. قربانی، طاهره؛ محمدخانی، شهرام و صرامی، غلامرضا. (۱۳۹۰). مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی شناختی-رفتاری مبتنی بر مهارت‌های مقابله‌ای و نگهدارنده درمان با متادون در بهبود راهبردهای تنظیم هیجان و پیشگیری از عود. فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوءمصرف مواد، ۱۷، ۷۴-۵۹٫

 4. علایی خرائم، رقیه؛ کدیور پروین؛ محمدخانی، شهرام؛ صرامی، غلامرضا. (۱۳۹۰). میزان شیوع مصرف سیگار، قلیان، مشروبات الکلی و مواد مخدر و محرک در میان دانش آموزان دبیرستانی. فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوءمصرف مواد، ۱۸، ۱۰۴-۹۹٫

 5. بیگی، علی؛ فراهانی، محمد نقی؛ محمدخانی، شهرام؛ محمدی فر، محمدعلی. (۱۳۹۰). نقش تشخیصی کیفیت زندگی و امیدواری در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگه‌دارنده متادون. فصلنامه روانشناسی بالینی، ۳، ۸۴-۷۵٫

 6. محمدخانی، شهرام و ظفر پناهی، مسعود. (۱۳۹۰). هیجان‌های منفی و استفاده آسیب‌زا از اینترنت: نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، ۵، ۴۶-۳۴٫

 7. بیگی، علی؛ فراهانی، محمد نقی؛ محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۰). مقایسه تشخیصی کیفیت زندگی و سبک زندگی در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگه‌دارنده متادون. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، ۵، ۱۱-۱٫

 8. فراهانی، محمد نقی؛ محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۰). کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی: مفاهیم مستقل یا وابسته؟ مطالعات روانشناسی بالینی ۱، ۱۳۷-۱۵۴٫

 9. درگاهیان، ریحانه، محمدخانی، شهرام؛ حسنی، جعفر و شمش، جمال. (۱۳۹۰). اثربخشی درمان فراشناختی بر بهبود باورهای فراشناختی، نشخوار فکری و علائم افسردگی: مطالعه‌ی تک آزمودنی. فصلنامه مطالعات بالینی دانشگاه علامه، ۳، ۱۰۳-۸۱٫

 • محمدخانی، شهرام؛ صادقی، نگار؛ فرزاد، ولی‌الله فرزاد. (۱۳۹۰). مدل علی روابط هیجان منفی، باورهای مرکزی، باورهای مرتبط با مواد، عقاید وسوسه‌انگیز و تنظیم هیجان با بازگشت به مصرف مواد. فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناسی، ۲۳، ۱۸۵-۱۵۹٫

 • محمدخانی، شهرام؛ فراهانی، محمد نقی. (۱۳۹۰). نقش سبک‌های مقابله‌ای و متغیرهای جمعیت شناختی در کیفیت زندگی معلمان تهران. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، ۲، ۳۵-۲۵٫

 1. Mahdavi, T; Mohammadkhani, S; Hatami, M. (2011). The effectiveness of life skills training on happiness, quality of life and emotion regulation.Social and Behavioral Sciences, 30, 407 – ۴۱۱٫

 2. Jadidi, F., Mohammadkhani, S., Zahedi.K. (2011). Perfectionism and academic Social and Behavioral Sciences, 30, 534 – ۵۳۷٫

 3. Zahedi, K., Mohammadkhani, S., Jadidi, F. (2011). Metacognitive beliefs and negative emotions. Social and Behavioral Sciences, 30, 530 – ۵۳۳٫

سال ۱۳۸۹

 1. خرم، شیما و محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۹). سبک‌های دل‌بستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، تاب‌آوری و اعتیاد به اینترنت. سومین کنگره روانشناسی. دو فصلنامه روانشناسی معاصر.

 2. محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۹). پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط‌های دانش‌آموزی. مقاله ارائه‌شده در نخستین کنگره‌ی نخستین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد استان تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، ۳۰-۷٫

 3. ادریسی، فروغ؛ محمدخانی، شهرام؛ خانزاده، مصطفی؛ سعیدیان اصل، محسن. (۱۳۸۹). رابطه‌ی بین ابعاد میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ابعاد ادراک درد در سالمندان. سومین کنگره روانشناسی. دو فصلنامه روانشناسی معاصر.

 4. سعیدیان اصل، محسن؛ محمدخانی، شهرام؛ خانزاده، مصطفی. (۱۳۸۹). مقایسه حمایت اجتماعی ادراک‌شده در سالمندان مبتلا به درد مزمن و سالمندان گروه کنترل. سومین کنگره روانشناسی. دو فصلنامه روانشناسی معاصر.

 5. محمدخانی، شهرام؛ نوروز پور، مرضیه. (۱۳۸۹). نقش باورهای فراشناختی و نگرش‌های ناکارآمد در اضطراب اجتماعی. سومین کنگره روانشناسی. دو فصلنامه روانشناسی معاصر.

 6. علایی خرائم، رقیه؛ کدیور پروین؛ محمدخانی، شهرام؛ صرامی، غلامرضا. (۱۳۸۹). مدل روابط علی عواملی خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف مواد در میان نوجوانان در روستاهای شهر کرج. فصلنامه توسعه روستایی، ۲، ۱۵۶-۱۳۷٫

 7. محمدخانی، شهرام و مظلوم، مریم. (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با اضطراب صفت. دو فصلنامه روانشناسی معاصر، ۵، ۳۲-۲۳٫

 8. محمدخانی، شهرام و فیروزی، علی‌اصغر. (۱۳۸۹). رابطه باورهای وسواسی و باورهای فراشناختی با شدت علائم وسواس فکری و عملی در دانشجویان. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

 9. محمدخانی، شهرام و حسنوندی، صبا. (۱۳۸۹). رابطه طرح‌واره‌های ناسازگارانه اولیه و سبک‌های دل‌بستگی با افسردگی در دانشجویان. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

 • خانزاده، مصطفی و محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۹). ارتباط سبک‌های دلبستگی با ابعاد روان رنجورخویی و برونگرایی شخصیت. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

 • بخشیان، فرشته و محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۹). همه‌گیرشناسی اختلالات روانی در دانشجویان. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

سال ۱۳۸۸

 1. محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۸). عوامل خطرساز و حفاظت کننده‌ی خانوادگی مصرف مواد در نوجوانان. مقاله ارائه‌شده در نخستین کنگره‌ی کشوری پیشگیری از سوءمصرف مواد، تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، ۱۳۹-۱۲۹٫

 2. فراهانی، محمد نقی؛ محمدخانی، شهرام؛ جوکار، فرهاد. (۱۳۸۸). رابطه بین رضایت از زندگی با کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی معلمان شهر تهران. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، ۸، ۱۴-۵٫

 3. محمدخانی، شهرام و فرجاد، مریم. (۱۳۸۸). رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با علائم وسواسی در جمعیت غیر بالینی. فصلنامه روانشناسی بالینی، ۳، ۵۱-۳۵٫

 4. محمدخانی، شهرام؛ جزایری، علیرضا؛ محمدخانی، پروانه؛ رفیعی، حسن و قاضی طباطبایی، محمود. ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت (پذیرفته‌شده برای چاپ).

سال ۱۳۸۷

 1. محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۷). عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف الکل، سیگار و سایر مواد در نوجوانان کشور. مجله پژوهش‌های تربیتی دانشگاه علامه، ۱۲، ۶۴-۳۷٫

 2. محمدخانی، شهرام و باش‌قره رقیه. (۱۳۸۷). بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک‌های مقابله‌ای با سلامت عمومی دانشجویان. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، ۵، ۵۰-۳۸٫

 3. محمدخانی، شهرام؛ جزایری، علیرضا؛ محمدخانی، پروانه؛ رفیعی، حسن و قاضی طباطبایی، محمود. (۱۳۸۷). اثر آموزش مهارت‌های زندگی بر عوامل میانجی مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر. فصلنامه رفاه اجتماعی، ۷، ۱۵۰-۱۲۵٫

سال ۱۳۸۶

 1. محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۶). مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر مستقیم و غیرمستقیم عوامل فردی و اجتماعی. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، ۶، ۱۷-۵٫

 2. محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۶). عوامل روانی – اجتماعی مؤثر در فرار دختران از خانه. فصلنامه رفاه اجتماعی، ۶، ۱۴۷-۱۶۸٫

 3. محمدخانی، شهرام؛ جزایری، علیرضا؛ محمدخانی، پروانه؛ رفیعی، حسن و قاضی طباطبایی، محمود. (۱۳۸۶). اثر مستقیم و غیرمستقیم نگرش نسبت به مصرف مواد، کانون کنترل و توانمندی‌های فردی و اجتماعی بر مصرف مواد. دو فصلنامه روانشناسی معاصر انجمن روانشناسی ایران، ۳، ۱۰-۳٫

سال ۱۳۸۴

 1. محمدخانی، شهرام؛ اسکندری، حسین. (۱۳۸۴). بررسی همه‌گیرشناسی مشکلات رفتاری دانش آموزان ۱۵-۷ ساله شهر تهران. مجله پژوهش‌های تربیتی دانشگاه علامه، ۲، ۹۲-۷۱٫

 2. محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۱). پیشگیری از سو مصرف مواد از طریق آموزش مهارت‌های زندگی: نظریه، روش‌ها و یافته‌های تجربی. فصلنامه پیام مشاور شماره ۷٫

 3. محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۰). مداخله در بحران. فصلنامه پیام مشاور. شماره ۴٫

 4. محمدخانی، شهرام. (۱۳۷۸). نظریه شناختی وسواس. فصلنامه پیام مشاور. شماره ۲٫

تألیفات:

 1. محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۱). پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر مدرسه. ستاد مبارزه با مواد مخدر.

 2. محمدخانی، شهرام و ابراهیم‌زاده، ناهید. (۱۳۹۱). مشکلات روانی و رفتاری دانش آموزان: شناسایی و مداخله. تهران، انتشارات ورای دانش.

 3. محمدخانی، شهرام و نوری، ربابه. (۱۳۹۱). پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر خانواده. ستاد مبارزه با مواد مخدر.

 4. محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۴). برنامه‌ی توانمندسازی روانی- اجتماعی در مدرسه: ارتقای سلامت با تمرکز بر آموزش مهارت‌های زندگی به دانش آموزان در معرض خطر. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد و ستاد مبارزه با مواد.

 5. محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۳). راهبردهای پیشگیری از سوءمصرف مواد در دانش آموزان در معرض خطر شناسایی، ارزیابی و مداخله. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد و ستاد مبارزه با مواد.

 6. بخشی پور، عباس، محمدخانی، شهرام و همکاران. (۱۳۸۴). راهنمای پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد. معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد.

 7. محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۴). برنامه‌ی جامع راهنمایی و مشاوره رشدی مدرسه. دفتر برنامه‌ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش‌وپرورش.

 8. محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۳). مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری (ویژه دانش آموزان، معلمان و والدین). تهران: طلوع دانش.

 9. محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۳). مهارت‌های جرأت‌مندی (ویژه دانش آموزان، معلمان و والدین). طلوع دانش.

 10. محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۳). آشنایی با مشکلات روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان (ویژه معلمان و والدین). تهران: طلوع دانش.

 11. محمدخانی، شهرام و موتابی، فرشته. (۱۳۸۳). آشنایی با مهارت‌های زندگی و روش‌های آموزش آن (ویژه معلمان، والدین و مدرسان). دفتر برنامه‌ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

 12. محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۱). پیشگیری از خودکشی نوجوانان و جوانان: راهنمای عملی برای معلمان، مشاوران و کارشناسان بهداشت روان. انتشارات ورای دانش.

 13. محمدخانی، شهرام؛ فتی، لادن؛ موتابی، فرشته؛ و کاظم‌زاده عطوفی، مهرداد. (۱۳۸۵). آموزش مهارت‌های زندگی ویژه دانشجویان: کتاب راهنمای مدرس. تهران: نشر دانژه.

 14. محمدخانی، شهرام و ابراهیم‌زاده، ناهید. (۱۳۸۵). راهنمای تشخیص مشکلات روانی – اجتماعی دانش آموزان. دفتر برنامه‌ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش‌وپرورش.

 15. محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۵). مهارت خودآگاهی و همدلی. (ویژه دانشجویان. تهران: نشر دانژه).

ترجمه

 1. توما، سی. ناتان و مک‌کی، دین. (۲۰۱۵). کـــار بــا هـیــجــان در درمـان شنـاخـتـی‌- رفـتـاری: فـنـون کاربردی برای مـداخـلـه بـالـیـنـی. (ترجمه دکتر شهرام محمدخانی، امیر اعتمادی، مالک بسطامی، محمد خالقی، زهرا گلی و الیاس اکبری). انتشارات ارجمند. (زیر چاپ).

 2. سوفرانوف، کیت؛ دالگلیش، لن؛ کاسکی، رابرت. (۱۳۹۳). بدترین انتخاب: مدل شناختی برای خودکشی و خطرجویی نوجوانان. دکتر شهرام محمدخانی و قدرت عابدی. انتشارات الماس البرز.

 3. وایت، پولی و ویلیامز، تیم. (۲۰۰۹). درمان شناختی-رفتاری اختلال وسواسی- اجباری در کودکان. ترجمه شهرام محمدخانی، محمد درهرج و فاطمه آیت مهر (۱۳۹۳). انتشارات الماس البرز.

 4. مارتل، ک. آر؛ دیمیدجیان، سونا؛ و هرمندان، رات. (۲۰۱۰). راهنمای عملی فعال‌سازی رفتاری برای درمان افسردگی. ترجمه شهرام محمدخانی، محمد درهرج و بهزاد سلمانی (۱۳۹۲). انتشارات ورای دانش.

 5. کوئیمسیدز، کریستوس؛ رینولدز، مارتینا؛ دراموند، کولین؛ تاریر، نیکولاس. (۲۰۰۶). درمان شناختی رفتاری اعتیاد. ترجمه شهرام محمدخانی، قدرت عابدی (۱۳۹۲). انتشارات دانژه.

 6. پاور، مایک. (۲۰۱۰). شناخت درمانی هیجان مدار. ترجمه شهرام محمدخانی و محمد درهرج (۱۳۹۲). انتشارات ورای دانش.

 7. مک کی و همکاران. (۲۰۰۶). مهارت‌های زندگی زناشویی. ترجمه شهرام محمدخانی، قدرت عابدی (۱۳۹۰). تهران انتشارات ورای دانش.

 8. آدریان، ولز. (۲۰۰۹). درمان فراشناختی اضطراب و افسردگی. ترجمه شهرام محمدخانی (۱۳۹۰). (چاپ دوم). تهران، انتشارات ورای دانش.

 9. کلینکه، کریس. (۱۹۹۹). مجموعه کامل مهارت‌های زندگی. ترجمه شهرام محمدخانی (۱۳۹۰). (چاپ چهاردهم). تهران، انتشارات رسانه تخصصی.

 10. اوکان، باربارا. (۱۹۹۸). تکنیک‌های مصاحبه و مشاوره. ترجمه شهرام محمدخانی (۱۳۹۰). (چاپ پنجم). تهران، انتشارات طلوع دانش.

 11. کارول، کاتلین. (۱۹۹۸). راهنمای عملی درمان شناختی- رفتاری سوءمصرف مواد. ترجمه عباس بخشی پور و شهرام محمدخانی (۱۳۸۲). تهران، انتشارات اسپند هنر.

 12. برودهرست، دایان. (۱۹۹۶). نقش مربیان و معلمان در پیشگیری از کودک آزاری و غفلت از کودکان. ترجمه شهرام محمدخانی (۱۳۸۰). اداره کل مشاوره و بهداشت مدارس وزارت آموزش‌وپرورش.

 • نظریه و درمان فراشناختی اختلال‌های هیجانی (MCT)

 • درمان‌های شناختی- رفتاری (CBT) اختلال‌های اضطرابی، افسردگی

 • پیشگیری و درمان اعتیاد و رفتارهای پرخطر

 • آموزش مهارت‌های زندگی و توانمندسازی روانی- اجتماعی کودکان و نوجوانان

 • آسیب‌شناسی، درمان و پیشگیری از مشکلات زناشویی و خانواده

 • محمدخانی، شهرام، حمیدرضا حسن‌آبادی، ولی‌الله رمضانی. (۱۳۹۳). ساخت و استانداردسازی مقیاس پختگی روان‌شناختی دانشجویان. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 • محمدخانی، شهرام؛ اسدی، مسعود. (۱۳۹۱). علل گرایش نوجوانان به مواد مخدر صنعتی در استان بوشهر و ارائه راهکارهای پیشگیری انتظامی از آن. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

 • محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۹). اعتباربخشی برنامه‌ی آموزش مهارت‌های زندگی برای نوجوانان در معرض خطر مصرف مواد. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در ایران.

 • محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۸). طراحی و تدوین برنامه‌ی توانمندسازی روانی- اجتماعی دانش آموزان در معرض خطر سوءمصرف مواد. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در ایران.

 • محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۴). ساخت و استانداردسازی پرسشنامه‌ی عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد به‌منظور شناسایی دانش آموزان در معرض خطر سوءمصرف مواد. دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران.

 • محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۳). عوامل مؤثر در فرار دختران از خانه و نقش مدرسه در پیشگیری از آن. معاونت آموزش‌وپرورش نظری و مهارتی.

 • محمدخانی، شهرام. (۱۳۷۹). همه‌گیرشناسی مشکلات رفتاری دانش آموزان دختر و پسر ۱۵-۷ سال شهر تهران. معاونت پرورشی وزارت آموزش‌وپرورش.

 • محمدخانی، شهرام. (۱۳۷۹). بررسی تجربی اثر القای خلق منفی بر فعال‌سازی نگرش‌های ناکارآمد در افراد مستعد افسردگی. انستیتو روان‌پزشکی تهران.

 • محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۵). مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر آموزش مهارت‌های زندگی بر عوامل میانجی مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر. دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.

 1. یعقوبی سعید. (۱۳۹۵). نقش تصویر بدنی ، حساسیت به طرد ، تنظیم هیجان و نظارت فراشناخت در اضطراب اجتماعی نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 2. محمودی آیدا.(۱۳۹۵). نقش تشخیصی خودپنداره ضمنی، شناخت اجتماعی ضمنی و تنظیم هیجان ضمنی در اختلالات شخصیت خوشه B. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 3. کاظمی زهره.(۱۳۹۵). نقش راهبردهای تنظیم هیجان و سبک دلبستگی مادران در مشکلات درون‌ریز و برون‌ریز نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 4. افروزپور سعید. (۱۳۹۵). نقش باورهای فراشناختی، عدم تحمل بلاتکلیفی و حل مسئله اجتماعی در پیش‌بینی نگرانی نوجوانان

 5. محمدعلی پور ژاله. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر هیجان موسیقی لوندرتاون و نسخه تغییر فرکانس یافته این موسیقی در کودکان پسر ۱۰ تا ۱۲ ساله. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 6. ارجمند فتانه.(۱۳۹۵). انطباق استانداردسازی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون دلبستگی و نگرانی در جمعیت کودکان ایرانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 7. رضوی زاده الهه سادات. (۱۳۹۴). روابط ساختاری ویژگی‌های شخصیتی، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و مهارت‌های ذهن آگاهی با میزان درد تجربه‌شده توسط بیماران سرطانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 8. یزدان پناه سعیدآبادی نسیبه. (۱۳۹۴). نقش واسطه‌ای راهبردهای هیجان در رابطه بین باورهای فراشناختی و سبک‌های دلبستگی با رفتارهای پرخطر فرزندان نوجوان جانبازان اعصاب و روان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 9. سفید فایزه.(۱۳۹۴). اثربخشی آموزش مادران مبتنی بر رویکرد آدلر _ دریکورس بر بهبود تعامل والد – کودک و کاهش علایم اختلال نافرمانی مقابلهای کودکان دبستانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 10. علی عظیمی.(۱۳۹۴). بررسی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و اضطراب اجتماعی در پیش‌بینی استفاده‌ی آسیب‌زا از فضای مجازی در بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 11. اسلامی باب جستی الهه. (۱۳۹۴). نقش ارزش‌های شخصی پذیرش و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در صمیمیت زناشویی زنان متأهل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 12. پرواسی آزاده.(۱۳۹۴). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن در نشخوار فکری، افسردگی و رضایت زناشویی زنان مواجه شده با پیمانشکنی همسر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 13. اسماعیلیان مرضیه. (۱۳۹۴). نقش مهارتهای ذهن آگاهی، تنظیم هیجان و حساسیت به اضطراب در اضطراب اجتماعی نوجوانان به الگوی روابط ساختاری مهارتهای ذهن آگاهی، تنظیم هیجان و حساسیت به اضطراب اجتماعی نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 14. مقصودی آیدا.(۱۳۹۴). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد کودک و بازی درمانی کودک محور در علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان دبستانی و خودکار آمدی والدین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 15. محمد خالقی. (۱۳۹۳). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر طرح‌واره هیجانی (EST) و درمان فراشناختی (MCT) در بهبود علائم اضطرابی، طرح‌واره‌های هیجانی و باورهای فراشناختی مرتبط با نگرانی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 16. وحید صبری. (۱۳۹۳). مقایسه سوگیری‌های شناختی، مشکلات تنظیم هیجانی و راهبردهای نظم جویی شناختی بین بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 17. سمانه قدم پور. (۱۳۹۳). نقش تشخیصی ترس از ارزیابی مثبت و منفی، کمال‌گرایی و توجه معطوف به خود در اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال پرخوری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 18. فاطمه رضوانی. (۱۳۹۳). مدل فراشناختی خیانت زناشویی: نقش باورهای فراشناختی مثبت و منفی، نشخوار فکری و نگرانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 19. ارغوان کبریت چی. (۱۳۹۳). نقش دل‌زدگی، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های حل تعارض در پیش‌بینی رضایت زناشویی زوج‌های جوان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 20. معصومه فرنام نیا. (۱۳۹۳). استرس ادراک‌شده و وابستگی به مواد در زنان: نقش واسطه‌ای معنویت، حس انسجام و راهبردهای تنظیم هیجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 21. نفیسه منزوی. (۱۳۹۳). بررسی نقش باورهای فراشناختی و نشخوار فکری در پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 22. مهناز سربندی. (۱۳۹۳). اثر آموزش برنامه زایمان و فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب بارداری زنان باردار و مؤلفه‌های روان‌شناختی مرتبط با آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 23. رقیه محمودزاده. (۱۳۹۲). نقش واسطه‌ای نشخوار فکری و اجتناب شناختی در رابطه بین کمال‌گرایی و اهمال‌کاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 24. هومان فریدون فر. (۱۳۹۲). رابطه طرح‌واره هیجانی و پختگی روان‌شناختی با سوءمصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 25. سارا سعیدی. (۱۳۹۲). میزان شیوع و پیامدهای روانی اجتماعی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 26. شکوه اثنی عشری. (۱۳۹۳). کاربردپذیری مدل شناختی اضطراب در بیماران سرطانی: نقش عدم تحمل ابهام، اجتناب شناختی، باورهای فراشناختی و نگرانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 27. سامان صادق پور. (۱۳۹۳). نقش باورهای مذهبی در انواع فرعی اختلال وسواسی-اجباری: اثر واسطه‌ای فراشناخت‌ها، باورهای مسئولیت‌پذیری و معیارهای توقف آیین­مندی‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 28. فاطمه آیت مهر. (۱۳۹۲). مقایسه اثربخشی درمانی فراشناختی و درمان شناختی- رفتاری استاندارد در کاهش علائم اختلال وسواسی- اجباری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 29. فاطمه، بی جن خان. (۱۳۹۲). پیش‌بینی کننده‌های تاب‌آوری در نوجوانان در معرض خطر: نقش متغیرهای فردی، خانوادگی اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 30. حمیده، سلیمانی. (۱۳۹۲). رابطه طرح‌واره‌های هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجان با میزان تاب‌آوری افرادی که با عفونت اچ.آی.وی (ایدز) زندگی می‌کنند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 31. ریحانه، شیخان. (۱۳۹۲). اثر آموزش توجه بر اضطراب، توجه معطوف به خود و فراشناخت‌های نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 32. قادری، بیان. (۱۳۹۱). پیش‌بینی کننده‌های شناختی و فراشناختی اضطراب در جمعیت نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 33. فرزانه، دستجردی کاظمی. (۱۳۹۲). اثربخشی آموزش هم‌زمان مهارت‌های ذهن آگاهی به مادران و کودکان مبتلا به اختلال خواندن در کاهش علائم و بهبود توجه و تمرکز کودکان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 34. آسیابانی، فرید. (۱۳۹۱). اثربخشی برنامه توانمندسازی روانی-اجتماعی در کاهش عوامل خطرساز و افزایش حفاظت کننده مصرف مواد در نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 35. پورمند، نیلوفر. (۱۳۹۰). مدل ساختاری نشانگان افسردگی در جمعیت غیر بالینی: نقش باورهای فراشناختی و نشخوار فکری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 36. درگاهیان، ریحانه. (۱۳۹۰). ارزیابی اثربخشی درمان فراشناختی بر میزان علائم افسردگی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 37. مهدوی، طاهره. (۱۳۸۹). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر شادکامی، کیفیت زندگی و تنظیم هیجانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 38. هوایی، علیرضا. (۱۳۸۸). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر خود کارآمدی و استرس تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 39. قربانی، طاهره. (۱۳۸۹). مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی-رفتاری مبتنی بر مهارت‌های مقابله‌ای و درمان نگه‌دارنده با متادون در بهبود عوامل شناختی و رفتاری مرتبط با سوءمصرف مواد و پرهیز از مواد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 40. ظفر پناهی، مسعود. (۱۳۸۹). رابطه باورهای فراشناختی و هیجانات منفی با استفاده آسیب‌زا از اینترنت در دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 41. صادقی، نگار. (۱۳۸۸). بررسی مدل علی روابط هیجان منفی، باورهای مرکزی، باورهای مرتبط با مواد، عقاید وسوسه‌انگیز و راهبردهای تنظیم هیجان با بازگشت به مصرف مواد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 42. طیرانی، فرزانه. (۱۳۸۹). بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت‌های زناشویی بر رضایت زناشویی و باورهای ارتباطی زوجین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 43. آزرمی، پیمان. (۱۳۸۹). رابطه هوش هیجانی و باورهای فرا شناختی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 1. افزون جواد. (۱۳۹۵). تأثیر پردازش‌های شناختی و هیجانی بر عملکرد سیستم‌های نورون‌های آیینه‌ای در افراد دارای رگه‌های ADHD”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 2. مؤیدی پور عادله.(۱۳۹۵). تأثیر القای هیجانی در شاخصهای فیزیولوژیک و کارکردهای شناختی نوجوانان با نگاه به سخت رویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 3. بدری لیلا. (۱۳۹۵) اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در زود انگیختگی و رفتارهای پرخطر نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 4. بیرانوند طیبه.(۱۳۹۵). کاهش خطاهای دیکته از طریق استفاده از تکنیک چند حسی و بهبود حافظه کاری دیداری در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری دیکته. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 5. الهی بهنوش.(۱۳۹۴). مقایسه جانبی شدن و پردازش اطلاعات هیجانی در ریخت‌های فرعی کودکان مبتلا به نارسایی توجه / فزون کنشی و نابهنجار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 6. مشایخی رضا.(۱۳۹۴). بررسی نقش به هوشیاری و راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان در رگه‌های اضطراب اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 7. رضایی معصومه.(۱۳۹۴). اثربخشی آموزش مهارت نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک در تکانشگری، پرخاشگری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اقدام کنندگان به خودکشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 8. پورنژدی امیرتورج.(۱۳۹۴). مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و متادون درمانی در کیفیت زندگی، مقابله با وسوسه و خلق منفی افراد در حال پرهیز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 9. فیاضی مرتضی.(۱۳۹۴). مدل یابی معادلات ساختاری سیستم‌های مغزی / رفتاری، اضطراب اجتماعی، افسردگی و اعتیاد به اینترنت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 10. مرادی شکیب آمنه.(۱۳۹۴). باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم: فرایندهای فراتشخیص یا وابسته به تشخیص در اختلال‌های پرخوری عصبی و سوءمصرف مواد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 11. مولا زاده مرجان. (۱۳۹۴). تأثیر تحریک جمجمه‌ای با امواج الکترومغناطیسی (RTMS) بر قشر پیش پیشانی جانبی (DLPFC) راست و چپ در حافظه کاری ف خلق، اضطراب و ولع مصرف در افراد مبتلا به سوءمصرف متامفتامین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 12. کرمی بختیار. (۱۳۹۳). بررسی نشانه‌های در بین افسران پلیس ناجا: نقش پیش‌بینی کنندگی باورهای فراشناخت و راهبردهای کنترل فکر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 13. فاطمه رمضان زاده. (۱۳۹۳). اثربخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی در بهبود کارکردهای اجرایی، راهبردهای تنظیم هیجانی و تعدیل طرح‌واره‌های هیجانی در نوجوانان در معرض خطر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 14. ملیحه صمصامی. (۱۳۹۳). راهبردهای تنظیم هیجان در دانشجویان با و رفتارهای پرخطر در دانشجویان: نقش واسطه‌ای طرح‌واره‌های هیجانی و باورهای فراشناختی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 15. مجید پرنیان فر. (۱۳۹۳). بررسی عوامل خطرساز و محافظت‌کننده سوءمصرف مواد اعتیادآور در نوجوانان دبیرستانی شهر شاهرود در سال تحصیلی ۹۳-۹۲٫ پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت.

 16. علی‌محمد بیگی. (۱۳۹۲). رابطه بین طرح‌واره‌های ناکارآمد با اهمال‌کاری و سلامت روان دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت.

 17. مریم پورقربان. (۱۳۹۲). نقش کنش‌های اجرایی و ظرفیت حافظه کاری در عملکرد ریاضی دانش آموزان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه خوارزمی.

 18. نفیسه برقی. (۱۳۹۳). مقایسه خلاقیت هیجانی، تاب‌آوری و شادکامی در دو گروه معتادان گمنام و معتادان استفاده‌کننده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی.

 19. مریم مظلوم. (۱۳۹۲). مدل ساختاری نشانگان استرس پس از آسیب: بررسی نقش فراشناخت، طرح‌واره‌های هیجانی و تنظیم هیجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه شاهد.

 20. بهزاد، سلمانی. (۱۳۹۱). اثربخشی درمان فراشناختی در راهبردهای نظم‌جویی شناختیِ هیجان، سندرم شناختی توجهی، باورهای فراشناختی، فرانگرانی و علائم بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 21. بابایی، زهرا. (۱۳۹۱). تأثیر آموزش مهارت نظم جویی هیجان در وسوسه و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان افراد در حال پرهیز از مواد افیونی: مطالعه‌ی تک آزمودنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران

 22. دهقان منشادی، سعیده سادات (۱۳۹۰). رابطه بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های فرزند پروری ادراک‌شده با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه آزاد رودهن.

 23. فهیمه گلپایگانی. (۱۳۸۹). بررسی رابطه‌ی میان تعهد به مدرسه، جو روانی- اجتماعی مدرسه و نگرش به مواد با مصرف مواد در دانش‌آموزان دبیرستانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه الزهرا.

 24. علایی خرائم، رقیه. (۱۳۸۹). مدل روابط علی عواملی خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف مواد در میان نوجوانان کرج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 25. صیادی سعید (۱۳۸۷). بررسی مدل علی تیپ‌های شخصیتی (پنج عامل بزرگ)، سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روان‌شناختی با رضایت زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران

 26. گنجی معصومه. (۱۳۸۸). مدل علی استرس شغلی خود کارآمدی و سلامت روان در امدادگران حوادث گاز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران

 27. آهنی، رضا. (۱۳۸۸). بررسی اختلالات رفتاری در کودکان افراد مصرف‌کننده مواد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 28. بختیاری نژاد، احمد. (۱۳۸۸). بررسی ارتباط سبک‌های مقابله با استرس و منبع کنترل سلامت با عود اعتیاد در افراد معتاد به مواد مخدر تحت درمان نگه‌دارنده متادون. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران

 29. عسگر پور، علی. (۱۳۸۸). بررسی وضعیت کارکردهای اجرایی در افراد وابسته به هرویین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران

 30. بیگی علی. (۱۳۸۸). بررسی رابطه‌ی کیفیت زندگی، امیدواری و استرس در معتادان گمنام و معتادان استفاده‌کننده از متادون. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران.

کارشناسی ارشد و دکتری

 • آزمون‌های عینی و فرافکن (ارشد و دکتری)

 • آسیب‌شناسی روانی پیشرفته (ارشد)

 • نظریه‌های روان‌درمانی (ارشد)

 • کاربرد روش‌های درمان (ارشد)

 • مباحث جدید در آسیب‌شناسی روانی (ارشد)

 • روانشناسی سلامت (دوره دکتری)

 • اعتیاد (دوره دکتری)

 • مداخلات روانی در بیماری‌های مزمن (دوره دکتری)

کارشناسی

 • آسیب‌شناسی روانی

 • بهداشت روانی

 • روش‌های تشخیص و درمان

 • روانشناسی مرضی کودک

 • اصول روانشناسی بالینی

 • استاد نمونه دانشگاه خوارزمی تهران در سال ۱۳۹۵

 • پژوهشگر نمونه دانشگاه خوارزمی در سال ۱۳۹۱

 • عضو کمیته تخصصی تدوین متون دوره‌های آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور. از خردادماه ۱۳۹۱ تاکنون.

 • عضو هیئت‌مدیره انجمن روانشناسی بالینی ایران

 • عضو انجمن روانشناسی ایران

 • عضو کمیسیون روانشناسی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

 • عضو کمیته علمی ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان ۱۳۹۱

 • عضو کمیته علمی کنگره سراسری پژوهش در روانشناسی بالینی، ۱۳۹۰

 • عضو کمیته علمی پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، ۱۳۹۰٫

 • عضو کمیته علمی پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان ۱۳۸۸

 • عضو کمیته علمی سومین کنگره روانشناسی ایران، انجمن روانشناسی ایران، ۱۳۸۹

 • عضو شورای تخصصی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی از سال ۱۳۸۸٫

 • عضو کمیته علمی نخستین کنگره کشوری پیشگیری از سوءمصرف مواد ۱۳۸۸٫

 • عضو گروه پژوهش در برنامه‌های درسی تربیت‌بدنی و بهداشت. موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی. وزار‌ت آموزش‌وپرورش. از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷٫

 • عضو کمیته تخصصی پیشگیری از آسیب‌های روانی- اجتماعی دفتر برنامه‌ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش‌وپرورش در ۱۳۸۳٫

 • عضو کمیته تخصصی تدوین راهنمای کتاب درسی روانشناسی سلامت. دفتر تألیف کتب درسی در سال ۱۳۸۴٫

 • عضو دبیرخانه پروژه مداخلات روانی – اجتماعی پس از حادثه دفتر برنامه‌ریزی امور فرهنگی و مشاوره در سال ۱۳۸۳٫

 • مدرس مدعو مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان شهید باهنر ۱۳۸۳-۱۳۸۲٫

 • مدرس مدعو درس مهارت‌های زندگی در دانشگاه علم و صنعت در سال ۱۳۸۲٫

 • روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۴-۱۳۸۳٫

 • روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت در سال ۱۳۸۲٫

 • عضو کمیته ارزیابی طرح‌های پژوهشی موسسه داریوش دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷٫

 • پژوهشگر ممتاز وزارت آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۸۱٫

 • کارشناس مسئول بهداشت روان و پیشگیری از آسیب‌های روانی دفتر برنامه‌ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش‌وپرورش. از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶٫

 • عضو کمیته تدوین برنامه آموزش مهارت‌های زندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۲٫

 • عضو کمیته مشاوره برنامه ملی آموزش مهارت‌های زندگی شورای اجتماعی کشور در وزارت کشور در سال ۱۳۸۳٫

 • عضو کمیته تخصصی پیشگیری از آسیب‌های روانی- اجتماعی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۴٫

 

 1. کارگاه مربیگری آموزش و مشاوره پیش از ازدواج. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. ۱۳۹۵

 2. دوره جامع تربیت درمانگر شناختی رفتاری. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. ۱۳۹۵

 3. کارگاه تربیت مربیگری آموزش مهارت‌های زندگی. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج ۱۳۹۵

 4. کارگاه راهبردهای پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی با تأکید بر اعتیاد. سازمان مناطق آزاد کیش، ۱۹۹۴٫

 5. کارگاه مربیگری آموزش و مشاوره پیش از ازدواج. نیشابور. ۱۳۹۴

 6. کارگاه تربیت مربیگری آموزش مهارت‌های زندگی. استانداری کرمانشاه، ۱۹۹۳٫

 7. کارگاه طرح‌واره درمانی. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. ۱۳۹۳٫

 8. ارزیابی و تشخیص بالینی اختلال‌های روانی بر اساس DSM 5. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. ۱۳۹۳٫

 9. اجرا، نمره‌گذاری، تفسیر و کاربست بالینی آزمون‌های پرکاربرد: MMPI-2، MCMI-3، NEO. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. ۱۳۹۳٫

 10. کارگاه ارزیابی، تشخیص و درمان اختلال‌های کودکی و نوجوانی. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. ۱۳۹۳٫

 11. کارگاه درمان فراشناختی افسردگی. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. ۱۳۹۳

 12. کارگاه درمان فراشناختی اضطراب فراگیر. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. ۱۳۹۳

 13. کارگاه درمان فراشناختی PTSD. بنیاد شهید. ۱۳۹۳

 14. دوره جامع تربیت درمانگر شناختی رفتاری. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. ۱۳۹۳

 15. کارگاه زوج‌درمانی شناختی رفتاری متمرکز بر طرح‌واره. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. ۱۳۹۳

 16. کارگاه مداخله در خیانت زناشویی: رویکرد شناختی- سیستمی. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. ۱۳۹۳

 17. کارگاه مشاوره پیش از ازدواج. اصول، روش‌ها و فرایند. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. ۱۳۹۳

 18. کارگاه تربیت مربیگری آموزش مهارت‌های زندگی. رشت، مهر ۱۳۹۲٫

 19. کارگاه درمان فراشناختی افسردگی. مرکز مشاوره زندگی، اردیبهشت، ۱۳۹۲٫

 20. کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر مدرسه. شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم و دانشگاه قم، فروردین، ۱۳۹۲٫

 21. کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر مدرسه. شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز و دانشگاه خوارزمی، اسفند، ۱۳۹۱٫

 22. کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر خانواده. شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز و دانشگاه خوارزمی، تیر ۱۳۹۱٫

 23. کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر و مدیریت استرس. ویژه مدیران و معاونین مدارس سما تهران، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، تیر ۱۳۹۱٫

 24. کارگاه آموزشی اخلاق علمی و حرفه‌ای. ویژه اساتید دانشگاه شاهد، اسفند، ۱۳۹۰٫

 25. کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر خانواده. ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، اسفند ۱۳۹۰٫

 26. کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اردیبهشت ۱۳۹۰٫

 27. کارگاه درمان فراشناختی اختلال وسواسی- اجباری. ویژه روانشناسان و مشاوران مراکز مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، آذر، ۱۳۹۰٫

 28. کارگاه درمان فراشناختی اختلال‌های هیجانی (اضطراب و افسردگی). ویژه روانشناسان و مشاوران مراکز مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، مرداد،۱۳۹۰٫

 29. کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد. ستاد مبارزه با مواد مخدر. ۱۳۸۹

 30. کارگاه درمان فراشناختی اختلال‌های اضطرابی. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. اردیبهشت، ۱۳۸۹٫

 31. کارگاه تربیت مربیگری آموزش مهارت‌های زندگی. مرکز مشاوره رهنمود ساری، ۱۳۹۰٫

 32. کارگاه تربیت مربیگری آموزش مهارت‌های زندگی. انجمن روانشناسی بالینی ایران،۱۳۹۰٫

 33. کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباطی. ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران. ۱۳۸۹٫

 34. کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ۱۳۸۹٫

 35. کارگاه آموزش مربیگری مهارت‌های زندگی (TOT). ویژه کارشناسان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های کشور. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهمن ۱۳۸۸٫

 36. کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباط مؤثر ویژه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. ۱۳۸۸٫

 37. کارگاه آموزش مهارت‌های مدیریت استرس. ویژه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. ۱۳۸۸٫

 38. کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباط مؤثر. انجمن روانشناسی ایران. ۱۳۸۸٫

 39. کارگاه آموزش مهارت‌های جرأت‌مندی. انجمن روانشناسی ایران. ۱۳۸۸٫

 40. کارگاه آموزش مهارت‌های حل مسئله. انجمن روانشناسی ایران. ۱۳۸۸٫

 41. کارگاه آموزش مهارت‌های مدیریت استرس. انجمن روانشناسی ایران. ۱۳۸۸٫

 42. کارگاه آموزش مهارت‌های مدیریت استرس. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. ۱۳۸۸٫

 43. کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباط مؤثر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.۱۳۸۸٫

 44. کارگاه آموزش مهارت‌های حل مسئله. ویژه مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران. ۱۳۸۸

 45. کارگاه آموزش مهارت‌های حل مسئله. ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی ایران. ۱۳۸۸

 46. کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه مربیان آموزش خانواده. آموزش‌وپرورش قزوین. ۱۳۸۸

 47. کارگاه آموزش مربیگری مهارت‌های زندگی (TOT). ویژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. ۱۳۸۸

 48. کارگاه آموزش مربیگری مهارت‌های زندگی (TOT). ویژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. دفتر امور زنان وزارت بهداشت و درمان. ۱۳۸۷٫

 49. کارگاه آموزش مربیگری مهارت‌های زندگی (TOT). ویژه روسی مراکز مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. دفتر امور زنان وزارت بهداشت و درمان. ۱۳۸۷٫

 50. کارگاه پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی. ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. ۱۳۸۷٫

 51. کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباطی و جرأت‌مندی. ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. ۱۳۸۷٫

 52. کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه معلمان، مربیان و مشاوران شهر یاسوج. ۱۳۷۸٫

 53. کارگاه مدیریت استرس ویژه بانوان. اداره گمرکات استان خراسان جنوبی.۱۳۸۶

 54. کارگاه مهارت‌های ارتباط مؤثر. مرکز کارکنان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. ۱۳۸۶٫

 55. کارگاه پیشگیری از رفتارهای پرخطر. ویژه مدرسان انجمن اولیا و مربیان آموزش‌وپرورش استان بوشهر، ۱۳۸۶٫

 56. کارگاه آموزشی پیشگیری از سوءمصرف مواد. ویژه کارشناسان و پزشکان بهزیستی شهرری. انجمن روانشناسی ایران، ۱۳۸۶٫

 57. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی به بانوان. دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی، ۱۳۸۶٫

 58. کارگاه آموزشی کنترل خشم. مرکز مشاوره صبح صادق، ۱۳۸۶٫

 59. کارگاه آموزشی تفاوت‌های جنسی در برقراری ارتباط مؤثر. انستیتو پاستور، ۱۳۸۶٫

 60. کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی به معلمان. گروه آموزش جغرافی سازمان آموزش‌وپرورش استان گلستان. ۱۳۸۶

 61. کارگاه آموزش تربیت مربی مهارت‌های زندگی (TOT). دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان بهزیستی شهر تهران.۱۳۸۶٫

 62. کارگاه آموزش مربیگری مهارت‌های زندگی (TOT). انجمن روانشناسی ایران. ۱۳۸۶٫

 63. کارگاه آموزش مربیگری مهارت‌های زندگی (TOT). دانشگاه جامع علمی – کاربردی. ۱۳۸۶٫

 64. کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی به دانشجویان جدیدالورود. دانشگاه امیرکبیر تهران. ۱۳۸۶٫

 65. کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه کارکنان شرکت سایپا. ۱۳۸۶٫

 66. کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه کارکنان شرکت سایپا. ۱۳۸۶٫

 67. کارگاه آموزش مربیگری مهارت‌های زندگی (TOT). ویژه کارشناسان مرکز مشاوره موسسه امام خمینی.۱۳۸۶

 68. کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی. به مهندسان و کارکنان شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، عسلویه، ۱۳۸۵٫

 69. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی خرم‌آباد.۱۳۸۵

 70. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه امیرکبیر.۱۳۸۵

 71. کارگاه آموزشی راهبردهای پیشگیری از خودکشی. سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۵٫

 72. کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر. ویژه کارشناسان اداره خوابگاه‌های علوم پزشکی ایران. ۱۳۸۵٫

 73. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اهواز.۱۳۸۵

 74. کارگاه آموزشی ۷ روزه تربیت مدرسین بومی مهارت‌های زندگی ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی. دفتر امور زنان وزارت بهداشت و درمان،۱۳۸۵

 75. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.۱۳۸۵

 76. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی.۱۳۸۵

 77. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.۱۳۸۵

 78. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی در خانواده. ویژه مدرسان آموزش خانواده انجمن اولیا و مربیان کشور. مرکز خوارزمی شهید ثانی تهران، ۱۳۸۴٫

 79. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی و نقش آن در اصلاح رفتار. ویژه کارشناسان فرهنگی و هنری کشور. مرکز خوارزمی شهید ثانی تهران. ۱۳۸۴

 80. کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر. ویژه کارکنان مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه تهران. ۱۳۸۴٫

 81. کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر. ویژه کارکنان پذیرش مرکز مشاوره و بهداشت و درمان دانشگاه تهران. ۱۳۸۴٫

 82. کارگاه آموزشی تربیت مدرسان آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه مشاوران مدارس و کارشناسان هسته‌های مشاوره آموزش‌وپرورش استان قزوین. ۱۳۸۴٫

 83. کارگاه آموزشی تربیت مدرسان آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه مدرسان آموزش خانواده استان قزوین. ۱۳۸۴٫

 84. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران.۱۳۸۴

 85. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.۱۳۸۴٫

 86. کارگاه آموزشی مدیریت بهداشت روان. ویژه کارشناس مسئولان مشاوره کشور مرکز آموزش ضمن خدمت استاد احمد آرام. تهران. ۱۳۸۴٫

 87. کارگاه آموزشی بهداشت روانی و فیزیکی خوابگاه‌های دانشجویی. ویژه مسئولین و سرپرستان خوابگاه‌ها. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه تهران.۱۳۸۴٫

 88. کارگاه آموزش راهبردهای ارتقای بهداشت روان. ویژه مشاوران و کارشناسان مشاوره استان بوشهر، ۱۳۸۴٫

 89. کارگاه آموزشی مدل‌ها و راهبردهای پیشگیری از اختلالات رفتاری دانش آموزان. ویژه کارشناس مسئولان مشاوره کشور. مرکز آموزش ضمن خدمت استاد احمد آرام. تهران. ۱۳۸۴

 90. کارگاه‌های آموزشی مداخلات روانی اجتماعی پس از فاجعه. ویژه روانشناسان و مشاوران. یونیسف ۱۳۸۴٫

 91. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران.۱۳۸۴

 92. کارگاه درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی و افسردگی. ویژه مشاوران و کارشناسان هسته‌های مشاوره استان قزوین. ۱۳۸۴٫

 93. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه امیرکبیر.۱۳۸۴

 94. کارگاه مهارت‌های فرزند پروری. ویژه والدین. موسسه فرهنگی و آموزشی طلوع. ۱۳۸۴٫

 95. کارگاه مدیریت استرس. مرکز مشاوره دانشگاه تهران. ۱۳۸۴٫

 96. کارگاه آموزشی پیشگیری از سوءمصرف مواد. ویژه دانشجویان. دانشگاه علم و صنعت مجتمع گاجره.۱۳۸۳٫

 97. کارگاه پیشگیری از سوءمصرف مواد در بین دانش آموزان. ویژه مدرسان خانواده استان مازندران. ۱۳۸۳٫

 98. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه امیرکبیر.۱۳۸۳٫

 99. کارگاه تشخیص و درمان اختلالات روانی دانش آموزان. ویژه مشاوران مدارس ناحیه ۲ شهر قزوین. ۱۳۸۳٫

 100. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه مشاوران روانشناسان و روان‌پزشکان بیمارستان روزبه تهران.۱۳۸۳٫

 101. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه مشاوران مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور. دفتر امور زنان وزارت بهداشت. هتل شیان تهران.۱۳۸۳٫

 102. کارگاه آموزشی تربیت مدرس آموزش خانواده: آموزش مهارت‌های زندگی ویژه مدرسان خانواده. مرکز خوارزمی فردوسی کرج. ۱۳۸۳٫

 103. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه والدین. موسسه فرهنگی و آموزشی طلوع. ۱۳۸۳٫

 104. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی ویژه مشاوران و کارشناسان مشاوره استان بوشهر، ۱۳۸۳٫

 105. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی ویژه مشاوران و کارشناسان مشاوره استان چهارمحال و بختیاری. ۱۳۸۳٫

 106. کارگاه آموزشی تربیت مدرسان آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه مشاوران مدارس. آموزش‌وپرورش قزوین. ۱۳۸۳٫

 107. کارگاه آموزشی تربیت مدرسان آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه مشاوران مدارس و کارشناسان هسته‌های مشاوره آموزش‌وپرورش استان سمنان. ۱۳۸۳٫

 108. کارگاه آموزشی تربیت مدرسان آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه مشاوران مدارس و کارشناسان هسته‌های مشاوره آموزش‌وپرورش استان زنجان. ۱۳۸۳٫

 109. کارگاه آموزشی تربیت مدرسان آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه مشاوران مدارس و کارشناسان هسته‌های مشاوره آموزش‌وپرورش استان خراسان. ۱۳۸۳٫

 110. کارگاه آموزشی تربیت مدرسان آموزش مهارت‌های زندگی ویژه مشاوران مدارس و کارشناسان هسته‌های مشاوره آموزش‌وپرورش استان کهکیلویه و بویراحمد. ۱۳۸۳٫

 111. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه روانشناسان بیمارستان روان‌پزشکی رازی.۱۳۸۳٫

 112. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی در پیشگیری از سوءمصرف مواد. ویژه کارشناسان و اعضای تخصصی مراکز مشاوره. ۱۳۸۳

 113. کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر. ویژه کارشناسان خوابگاه‌های دانشجویی. دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران. ۱۳۸۳٫

 114. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه کارشناسان سازمان‌های عضو شورای اجتماعی کشور. وزارت کشور.۱۳۸۳٫

 115. کارگاه آموزشی مشاوره قبل از ازدواج و مهارت‌های زندگی. ویژه دانشجویان و کارشناسان مشاوره دانشگاه‌های کشور. دانشگاه تهران، ۱۳۸۳٫

 116. کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر ویژه کارشناسان خوابگاه‌های دانشجویی. دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران. ۱۳۸۳٫

 117. کارگاه آموزشی مقابله با بحران‌های روانی اجتماعی. ویژه مددکاران اجتماعی مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی کشور. آموزشکده فنی دختران تهران ولیعصر ۱۳۸۲٫

 118. کارگاه آموزشی مدیریت بهبود کیفیت خدمات تخصصی در مراکز مشاوره. ویژه کارشناسان مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی کشور. آموزشکده فنی دختران تهران ولیعصر ۱۳۸۲٫

 119. کارگاه درمان شناختی -رفتاری اختلالات اضطرابی و افسردگی. ویژه مشاوران و کارشناسان هسته‌های مشاوره استان هرمزگان. ۱۳۸۲٫

 120. کارگاه درمان شناختی -رفتاری اختلالات اضطرابی و افسردگی. ویژه مشاوران و کارشناسان هسته‌های مشاوره استان مازندران. ۱۳۸۲٫

 121. کارگاه پیشگیری از سوءمصرف مواد در محیط‌های دانشجویی. دانشگاه علمی– کاربردی جهاد کشاورزی ۱۳۸۲٫

 122. کارگاه درمان شناختی -رفتاری اختلالات اضطرابی و افسردگی. ویژه مشاوران و کارشناسان هسته‌های مشاوره استان هرمزگان. ۱۳۸۲٫

 123. کارگاه درمان شناختی -رفتاری اختلالات اضطرابی و افسردگی. ویژه مشاوران و کارشناسان هسته‌های مشاوره استان مازندران. ۱۳۸۲٫

 124. کارگاه آموزشی مقابله با بحران‌های روانی اجتماعی. ویژه مددکاران اجتماعی مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی کشور. آموزشکده فنی دختران تهران ولیعصر ۱۳۸۲٫

 125. کارگاه آموزش مهارت‌های عمومی و اجتماعی. ویژه دانشجویان. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و تحقیقات. ۱۳۸۱٫

 126. کارگاه آموزش مهارت‌های اجتماعی. ویژه دانشجویان. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و تحقیقات. ۱۳۸۱٫

 127. کارگاه آموزشی روش‌های پیشگیری از کودک آزاری. ویژه کارشناس مسئولان مشاوره کشور. مرکز آموزش ضمن خدمت استاد احمد آرام. تهران. ۱۳۸۱

 128. کارگاه آموزشی شیوه‌های پاسخ‌گویی تلفنی به مبتلایان مواد مخدر. ویژه رابطین پیشگیری از سوءمصرف مواد. تهران اردوگاه باهنر. ۱۳۸۰٫

 129. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی اجتماعی و فعالیت‌های گروهی. ویژه مدرسان آموزش مهارت‌های فرهنگی و هنری. دفتر برنامه‌ریزی فرهنگی و هنری وزارت آموزش‌وپرورش. تهران اردوگاه باهنر. ۱۳۸۰٫

 130. کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی در پیشگیری از سوءمصرف مواد. ویژه اعضای تخصصی هسته‌های مشاوره استان هسته‌های مشاوره استان آذربایجان شرقی. تبریز ۱۳۸۰٫

باکس پیغام هستم. بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا متن تغییر کند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *